Stichting Stadskern Hattem
 

Oprichters Stadskern Hattem

Het voorlopig comité

Oproep

In de Homoet van 12 september 1968 deed de heer L.A. Veltkamp, makelaar te Hattem, door middel van een advertentie een oproep aan belangstellenden voor een vergadering in het gebouw "De Tinne" om te komen tot de oprichting van een stichting of comité ter bevordering van het behoud van de stadskern van Hattem.

Stadskern Hattem oprichters
Stadskern Hattem oprichters

De oproep, Homoet 12 September 1968.

Deze vergadering werd door een 30-tal personen bezocht. Van 10 sympathisanten werd bericht van verhindering ontvangen. Van de Zwolse "monumentendienst" was de heer Raspe aanwezig, terwijl de heer Kippers de vereniging "vrienden van de stadskern Zwolle" vertegenwoordigde. Namens de gemeente woonde wethouder J van Raalte de vergadering bij.

Nadat de heer Veltkamp, die als voorzitter optrad, de bedoelingen had uiteengezet, kregen enkele aanwezigen het woord. De heer J.H. Plat, oud gemeente-architect, drong daarbij aan op een totaalplan.De heer J. Renema, toen gemeente-architect, kwam met cijfers betrekking hebbende op de kwaliteit.van de bebouwing in de binnenstad. Hij deelde mee dat er ongeveer 400 panden zijn waarvan ruim 40 aangewezen als monument. Globaal 220 panden verkeren in een toestand die zeer dringend aan verbetering toe is. Een deel hiervan is zonder meer slecht. Verder zijn er ongeveer 120 panden van een matige kwaliteit en ongeveer 60 die goed genoemd mogen worden. De 40 monumenten zijn van een veelal redelijke tot soms matige kwaliteit. Hij was van mening dat er naar de totaliteit gekeken zal moeten worden en niet uitsluitend naar de monumenten. De aanblik van het geheel zal bepalend zijn. 

Ook de heer L.H.D. Buchta, architect, was deze mening toegedaan; hij zag de stad als een verblijfplaats van een volkomen gemeenschap, zowel geestelijk als materieel. Het behoud van Hattem's kern berust volgens hem niet alleen op restauratie, doch ook op het leefbaar en levend maken.

De heer Raspe vertelde over zijn ervaringen in het Bergkwartier te Deventer. Verder voerde wethouder J. van Raalte het woord, die de financiële kant van de zaak niet direct rooskleurig inzag.

De heer J.H. Sypkens Smit, huisarts te Hattem, brak een lans voor het behoud van kleine monumenten en onderdelen daarvan, zoals pompen, bovenlichten, gevelstenen en dergelijke. Hij sprak zich uit voor het stichten van een fonds waaruit kleine vernieuwingen aan gebouwen bekostigd zouden kunnen worden.

Na een opmerking van Ds. J.C. van Nieukerken, predikant te Hattem, waarin hij wees op het belang van een mooie binnenstad voor de bevordering van het toerisme, trok de voorzitter een conclusie die als volgt is samen te vatten: "Bij de verschillende meningen over het onderwerp komt duidelijk tot uiting, dat men bij het streven naar behoud van de binnenstad zal moeten uitgaan van een zakelijke opzet in de vorm van een stichting of een n.v. gesteund door een actieve groep belangstellenden.

Na afloop van de vergadering gaven acht personen zich op om zitting te nemen in een voorlopig comité. Dit waren, naast de heer L.A. Veltkamp:

- mevrouw J.J.H. van Meel,

- de heer R. van Beek,

- de heer W. Gunneman,

- de heer H.J. Meijerink,

- de heer J. Renema,

- de heer J.H. Sypkens Smit en

- de heer J.rW. Tijssen.